ครุภัณฑ์

Rec No. ชื่อเครื่องมือ (ตามบัญชีราชการ) ชื่อเครื่องมือ รุ่น/th> ลำดับที่ รหัสครุภัณฑ์ สถานภาพ หมายเหตุ หมายเลขทรัพย์สินถาวร วันที่ซื้อสินทรัพย์ ราคาทุนของสินทรัพย์ วันที่ยืม วันที่ตืน ผู้ยืม View
1 GPS GPS 60CSx 6 อน. 7440-007-0004/6/51 (รด) ซอง อน. (แก้เป็น 6/51) 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
2 GPS GPS 60CSx 7 อน. 7440-007-0004/7/51 (รด) ซอง 7/51 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
3 GPS GPS 60CSx 8 อน. 7440-007-0004/8/51 (รด) ซอง 8/51 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
4 GPS GPS 60CSx 9 อน. 7440-007-0004/9/53 ซอง 1/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
5 GPS GPS 60CSx 10 อน. 7440-007-0004/10/53 ซอง 2/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
6 GPS GPS 60CSx 11 อน. 7440-007-0004/11/53 ซอง 3/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
7 GPS GPS 60CSx 12 อน. 7440-007-0004/12/53 ซอง 4/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
8 GPS GPS 60CSx 13 อน. 7440-007-0004/13/53 ซอง 5/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
9 GPS GPS 60CSx 14 อน. 7440-007-0004/14/53 ซอง 6/53 0000-00-00 0 2015-10-08 2015-10-12 ชิดชนก
10 GPS GPS 60CSx 15 อน. 7440-007-0004/15/53 ซอง 7/53 0000-00-00 0 2015-10-08 2015-10-12 ชิดชนก
11 GPS GPS Oregon 550 (มีกล้อง) 16 อน. 7440-007-0004/16/53 ซอง 1/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
12 GPS GPS Oregon 550 (มีกล้อง) 17 อน. 7440-007-0004/17/53 ซอง 2/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
13 GPS GPS Oregon 550 (มีกล้อง) 18 อน. 7440-007-0004/18/53 ซอง 3/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
14 GPS GPS 60CSx 19 อน. 7440-007-0004/19/54 ซอง 19/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
15 GPS GPS 60CSx 20 อน. 7440-007-0004/20/54 ซอง 20/54 ซองหาย 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
16 GPS GPS 60CSx 21 อน. 7440-007-0004/21/54 ซอง 21/54 0000-00-00 0 2015-10-04 2015-10-11 ประนิธิ
17 GPS GPS 60CSx 22 อน. 7440-007-0004/22/54 ซอง 22/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
18 GPS GPS 60CSx 23 อน. 7440-007-0004/23/54 ซอง 23/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
19 GPS GPS 60CSx 24 อน. 7440-007-0004/24/54 ซอง 24/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
20 GPS GPS 62S (แทน) 25 อน. 7440-007-0004/25/54 ซอง 25/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
21 GPS GPS 60CSx 26 อน. 7440-007-0004/26/54 ซอง 26/54 0000-00-00 0 2015-10-04 2015-10-11 ประนิธิ
22 GPS GPS 60CSx 27 อน. 7440-007-0004/27/54 ซอง 27/54 19 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
23 GPS GPS 60CSx 28 อน. 7440-007-0004/28/54 ซอง 28/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
24 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ YSI (หัวรวม) 1 อน 6630-002-0001/2/54 0000-00-00 0 2015-10-07 2015-10-09 พัทธ์ธีรา
25 กล้องส่องทางไกลตาเดียว Bushnell Legend Ultra HD Spootting Scope 1 อน. 1240-012-0001/1/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
26 กล้องส่องทางไกลตาเดียว Bushnell Legend Ultra HD Spootting Scope 2 อน. 1240-012-0001/2/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
27 กล้องส่องทางไกลตาเดียว (ขาตั้ง) Bushnell Legend Ultra HD Spootting Scope 1 อน. 1240-012-0001/1/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
28 กล้องส่องทางไกลตาเดียว (ขาตั้ง) Bushnell Legend Ultra HD Spootting Scope 2 อน. 1240-012-0001/2/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
29 ตราชั่งสปริง 60 kg 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
30 ตราชั่งสปริง 15 kg 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
31 เครื่องวัดระดับ (Auto Level) Topcon AT.G1 1 อน. 6710-003-0001/1/45 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
32 เครื่องวัดระดับ (Auto Level) (ไม้ระดับ) Topcon AT.G1 1 อน. 6710-003-0001/1/45 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
33 เครื่องวัดระดับ (Auto Level) (ขาตั้ง) Topcon AT.G1 1 อน. 6710-003-0001/1/45 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
34 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ ยังไม่ครบ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
35 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
36 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
37 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
38 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
39 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
40 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
41 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
42 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
43 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
44 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 11 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
45 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 12 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
46 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 13 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
47 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 14 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
48 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 15 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
49 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 16 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
50 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 17 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
51 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 18 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
52 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 19 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
53 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 20 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
54 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 21 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
55 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 22 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
56 คู่มือดูนก นกเมืองไทย 23 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
57 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ ยังไม่ครบ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
58 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
59 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
60 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
61 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
62 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
63 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
64 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
65 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
66 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
67 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 11 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
68 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 12 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
69 เวอร์เนียพลาสติก สีส้ม 13 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-08 2015-10-12 ชิดชนก
70 เวอร์เนียพลาสติก สีเทา 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
71 ไม้ระดับ สีเหลือง 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ ยังไม่ครบ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
72 ไม้ระดับ สีเหลือง 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
73 ไม้ระดับ สีเหลือง 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
74 ตลับเมตร 2 เมตร 2 เมตร 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
75 ตลับเมตร 2 เมตร 2 เมตร 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
76 ตลับเมตร 2 เมตร 2 เมตร 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
77 ตลับเมตร 2 เมตร 2 เมตร 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
78 ตลับเมตร 2 เมตร 2 เมตร 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
79 ปืนยิงกาวซิลิโคน - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
80 ปืนยิงกาวซิลิโคน - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
81 ปืนยิงกาวซิลิโคน - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
82 ปืนยิงกาวซิลิโคน - 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
83 ปืนยิงกาวซิลิโคน - 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
84 ปืนยิงกาวซิลิโคน - 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
85 เกียงปาด ใบโพธิ์ 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
86 เกียงปาด ใบโพธิ์ 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
87 เกียงปาด ใบโพธิ์ 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
88 เกียงปาด สามเหลี่ยม 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
89 เกียงปาด สามเหลี่ยม 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
90 เกียงปาด สามเหลี่ยม 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
91 พลั่วตักดิน - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
92 พลั่วตักดิน - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
93 พลั่วตักดิน - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
94 คีมปากจรเข้ 6 นิ้ว 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
95 คีมปากจรเข้ 6 นิ้ว 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
96 คีมปากจรเข้ 8.5 นิ้ว 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
97 คีมปากจรเข้ 8.5 นิ้ว 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
98 กรรไกรตัดสังกะสี - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
99 กรรไกรตัดสังกะสี - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
100 กรรไกรตัดสังกะสี - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
101 กรรไกรตัดสังกะสี - 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
102 คีมตัดลวด - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
103 คีมตัดลวด - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
104 คีมตัดลวด - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
105 คีมตัดลวด - 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
106 คีมตัดลวด - 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
107 คีมตัดลวด - 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
108 คีมตัดลวด - 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
109 กระบอกฉีดน้ำ 400 cc 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
110 กระบอกฉีดน้ำ 400 cc 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
111 กระบอกฉีดน้ำ 400 cc 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
112 สามเหลี่ยมวัดมุม-ปรับมุมได้ (Adjustable Set Square) 10 นิ้ว 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
113 สามเหลี่ยมวัดมุม-ปรับมุมได้ (Adjustable Set Square) 11 นิ้ว 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
114 สามเหลี่ยมวัดมุม-ปรับมุมได้ (Adjustable Set Square) 12 นิ้ว 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
115 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
116 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
117 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
118 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
119 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
120 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
121 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
122 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
123 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
124 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
125 ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 11 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
126 ถาดสแตนเลส 15 นิ้ว 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
127 ถาดสแตนเลส 18 นิ้ว 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
128 กระบอกตวงพลาสติก 1000 cc - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
129 กระบอกตวงพลาสติก 1000 cc - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
130 กระบอกตวงพลาสติก 1000 cc - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
131 กระบอกตวงพลาสติก 250 cc - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
132 กระบอกตวงพลาสติก 200 cc - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
133 กระบอกตวงพลาสติก 100 cc - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
134 กระบอกตวงพลาสติก 100 cc - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
135 กระบอกตวงพลาสติก 50 cc - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
136 กรวยพลาสติก 3.25 นิ้ว - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
137 กรวยพลาสติก 3.25 นิ้ว - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
138 กรวยพลาสติก 3.25 นิ้ว - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
139 กรวยพลาสติก 3.25 นิ้ว - 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
140 กรวยพลาสติก 3.25 นิ้ว - 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
141 กรวยพลาสติก 3 นิ้ว - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
142 ตราชั่งอิเลคทรอนิค (เล็ก) - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
143 ตราชั่งอิเลคทรอนิค (เล็ก) - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
144 ตราชั่งอิเลคทรอนิค (ใหญ่) - 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
145 ตราชั่งอิเลคทรอนิค (ใหญ่) - 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
146 ชุดวัดสภาพนำน้ำของดินอิ่มตัว - 1 อน. 6770-001-0002/1/50 0000-00-00 0 2015-10-08 2015-10-12 ชิดชนก
147 เครื่องคำนวณพื้นที่ Planix 7P 1 อน. 6675-018-0001/1/40 เลขครุภัณฑ์ไม่ตรงกับบัญชีคณะ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
148 เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ศก. 8 นิ้ว Onset RG2 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
149 เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ศก. 8 นิ้ว Onset RG2 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00 ศศิธร
150 เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ศก. 8 นิ้ว Davis 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
151 เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ศก. 8 นิ้ว Davis 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
152 เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ศก. 8 นิ้ว (data logger) Hobo onset 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00 ศศิธร
153 เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ศก. 8 นิ้ว (data logger) Hobo onset 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
154 เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ศก. 8 นิ้ว (data logger) Hobo onset 3 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
155 เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ศก. 8 นิ้ว (data logger) Hobo onset 4 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
156 เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทาง 23-P P-type Combination Anemometer 1 อน. 6660-013-0001/2/37 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
157 กระบอกฉีดยา 50 mL 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
158 กระบอกฉีดยา 50 mL 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
159 กระบอกฉีดยา 50 mL 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
160 กระบอกฉีดยา 50 mL 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
161 กระบอกฉีดยา 50 mL 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
162 กระบอกฉีดยา 50 mL 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
163 กระบอกฉีดยา 50 mL 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
164 กระบอกฉีดยา 50 mL 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
165 กระบอกฉีดยา 50 mL 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
166 กระบอกฉีดยา 50 mL 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
167 กระบอกฉีดยา 50 mL 11 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
168 กระบอกฉีดยา 50 mL 12 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
169 กระบอกฉีดยา 50 mL 13 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
170 กระบอกฉีดยา 50 mL 14 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
171 กระบอกฉีดยา 50 mL 15 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
172 กระบอกฉีดยา 50 mL 16 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
173 กระบอกฉีดยา 50 mL 17 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
174 กระบอกฉีดยา 50 mL 18 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
175 กระบอกฉีดยา 50 mL 19 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
176 กระบอกฉีดยา 50 mL 20 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
177 กระบอกฉีดยา 50 mL 21 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
178 กระบอกฉีดยา 50 mL 22 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
179 กระบอกฉีดยา 50 mL 23 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
180 กระบอกฉีดยา 50 mL 24 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
181 กระบอกฉีดยา 50 mL 25 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
182 กระบอกฉีดยา 50 mL 26 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
183 กระบอกฉีดยา 50 mL 27 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
184 กระบอกฉีดยา 50 mL 28 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
185 กระบอกฉีดยา 50 mL 29 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
186 กระบอกฉีดยา 50 mL 30 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
187 กระบอกฉีดยา 50 mL 31 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
188 กระบอกฉีดยา 50 mL 32 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
189 กระบอกฉีดยา 50 mL 33 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
190 กระบอกฉีดยา 50 mL 34 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
191 กระบอกฉีดยา 50 mL 35 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
192 กระบอกฉีดยา 50 mL 36 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
193 กระบอกฉีดยา 50 mL 37 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
194 กระบอกฉีดยา 50 mL 38 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
195 กระบอกฉีดยา 50 mL 39 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
196 กระบอกฉีดยา 50 mL 40 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
197 กระบอกฉีดยา 50 mL 41 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
198 กระบอกฉีดยา 50 mL 42 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
199 กระบอกฉีดยา 50 mL 43 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
200 กระบอกฉีดยา 50 mL 44 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
201 กระบอกฉีดยา 50 mL 45 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
202 กระบอกฉีดยา 50 mL 46 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
203 กระบอกฉีดยา 50 mL 47 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
204 กระบอกฉีดยา 50 mL 48 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
205 กระบอกฉีดยา 50 mL 49 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
206 กระบอกฉีดยา 50 mL 50 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
207 กระบอกฉีดยา 50 mL 51 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
208 กระบอกฉีดยา 50 mL 52 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
209 กระบอกฉีดยา 50 mL 53 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
210 กระบอกฉีดยา 50 mL 54 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
211 กระบอกฉีดยา 50 mL 55 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
212 กระบอกฉีดยา 50 mL 56 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
213 กระบอกฉีดยา 50 mL 57 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
214 กระบอกฉีดยา 50 mL 58 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
215 กระบอกฉีดยา 50 mL 59 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
216 เข็มทิศ-ทหาร - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
217 เข็มทิศ-ทหาร - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
218 เข็มทิศ-ทหาร - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
219 เข็มทิศ-ทหาร - 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
220 เข็มทิศ-ทหาร - 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
221 เข็มทิศ-ทหาร - 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
222 ชุดร่อนดิน (Sieve 12 ชั้น) ENDECOTTS 1 อน. (7)-162-16 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
223 คีมปากจิ้งจก - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
224 ชุดไขควง 5 ด้าม - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
225 เครื่องวัดระยะทางและความลาดเอียง Nikon Forestry 550 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
226 เครื่องวัดระยะทางและความลาดเอียง Nikon Forestry 550 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
227 เครื่องวัดระยะทางและความลาดเอียง Nikon Forestry 550 3 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
228 เครื่องวัดระยะทางและความลาดเอียง Nikon Forestry 550 4 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
229 เครื่องวัดระยะทางและความลาดเอียง Nikon Forestry 550 5 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
230 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 420 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
231 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 421 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
232 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 422 3 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
233 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 423 4 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
234 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 424 5 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
235 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 425 6 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
236 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 426 7 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
237 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 427 8 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
238 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 428 9 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
239 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 429 10 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
240 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 430 11 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
241 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 431 12 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
242 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 432 13 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
243 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 433 14 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
244 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 434 15 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
245 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 435 16 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
246 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 436 17 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
247 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 437 18 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
248 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 438 19 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
249 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 439 20 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
250 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 440 21 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
251 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 441 22 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
252 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 442 23 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
253 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 443 24 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
254 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 444 25 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
255 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 445 26 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
256 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 446 27 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
257 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 447 28 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
258 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 448 29 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
259 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 449 30 กำหนดเบอร์ใหม่ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
260 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 450 31 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
261 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 451 32 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
262 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 452 33 0000-00-00 0 2015-09-18 2015-11-02 ชิดชนก
263 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 453 34 0000-00-00 0 2015-09-18 2015-11-02 ชิดชนก
264 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 454 35 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
265 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 455 36 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
266 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 456 37 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
267 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 457 38 ลูกศิษย์อาจารย์วี่นัส 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
268 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 458 39 ลูกศิษย์อาจารย์ชัชชัย-ศศิธร 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
269 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 459 40 กำหนดเบอร์ใหม่ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
270 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 460 41 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
271 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 461 42 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
272 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 462 43 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
273 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 463 44 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
274 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 464 45 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
275 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 465 46 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
276 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 466 47 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
277 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 467 48 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
278 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 468 49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
279 เข็มทิศ-สำรวจ Suunto - Silva Trekker Model 469 50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
280 GPS (สายโหลด) 6 อน. 7440-007-0004/6/51 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
281 GPS (สายโหลด) 7 อน. 7440-007-0004/7/51 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
282 GPS (สายโหลด) 8 อน. 7440-007-0004/8/51 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
283 GPS (สายโหลด) 9 อน. 1/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
284 GPS (สายโหลด) 10 อน. 2/53 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
285 GPS (สายโหลด) 11 อน. 3/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
286 GPS (สายโหลด) 12 อน. 4/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
287 GPS (สายโหลด) 13 อน. 5/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
288 GPS (สายโหลด) 14 อน. 6/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
289 GPS (สายโหลด) 15 อน. 7/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
290 GPS (สายโหลด) 16 อน. 1/53 (oregon) 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
291 GPS (สายโหลด) 17 อน. 2/53 (oregon) 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
292 GPS (สายโหลด) 18 อน. 3/53 (oregon) 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
293 GPS (สายโหลด) 19 อน. 7440-007-0004/19/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
294 GPS (สายโหลด) 20 อน. 7440-007-0004/20/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
295 GPS (สายโหลด) 21 อน. 7440-007-0004/21/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
296 GPS (สายโหลด) 22 อน. 7440-007-0004/22/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
297 GPS (สายโหลด) 23 อน. 7440-007-0004/23/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
298 GPS (สายโหลด) 24 อน. 7440-007-0004/24/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
299 GPS (สายโหลด) 25 อน. 7440-007-0004/25/54 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
300 GPS (แบต AA) เก่า 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
301 GPS (แบต AA) เก่า 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
302 GPS (แบต AA) เก่า 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
303 GPS (แบต AA) เก่า 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
304 GPS (แบต AA) เก่า 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
305 GPS (แบต AA) เก่า 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
306 GPS (แบต AA) เก่า 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
307 GPS (แบต AA) เก่า 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
308 GPS (แบต AA) เก่า 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
309 GPS (แบต AA) เก่า 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
310 GPS (แบต AA) เก่า 11 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
311 GPS (แบต AA) เก่า 12 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
312 GPS (แบต AA) เก่า 13 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
313 GPS (แบต AA) เก่า 14 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
314 GPS (แบต AA) เก่า 15 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
315 GPS (แบต AA) เก่า 16 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
316 GPS (แบต AA) เก่า 17 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
317 GPS (แบต AA) เก่า 18 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
318 GPS (แบต AA) เก่า 19 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
319 GPS (แบต AA) เก่า 20 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
320 GPS (แบต AA) เก่า 21 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
321 GPS (แบต AA) เก่า 22 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
322 GPS (แบต AA) เก่า 23 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
323 GPS (แบต AA) เก่า 24 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
324 GPS (แบต AA) เก่า 25 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
325 GPS (แบต AA) เก่า 26 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
326 GPS (แบต AA) เก่า 27 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-18 2015-11-02 ชิดชนก
327 GPS (แบต AA) เก่า 28 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-18 2015-11-02 ชิดชนก
328 GPS (แบต AA) เก่า 29 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-18 2015-11-02 ชิดชนก
329 GPS (แบต AA) เก่า 30 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-18 2015-11-02 ชิดชนก
330 GPS (แบต AA) เก่า 31 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
331 GPS (แบต AA) เก่า 32 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
332 GPS (แบต AA) เก่า 33 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
333 GPS (แบต AA) เก่า 34 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
334 GPS (แบต AA) เก่า 35 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
335 GPS (แบต AA) เก่า 36 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
336 GPS (แบต AA) ใหม่ 37 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
337 GPS (แบต AA) ใหม่ 38 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
338 GPS (แบต AA) ใหม่ 39 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
339 GPS (แบต AA) ใหม่ 40 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
340 GPS (แบต AA) ใหม่ 41 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
341 GPS (แบต AA) ใหม่ 42 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
342 GPS (แบต AA) ใหม่ 43 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
343 GPS (แบต AA) ใหม่ 44 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
344 GPS (แบต AA) ใหม่ 45 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
345 GPS (แบต AA) ใหม่ 46 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
346 GPS (แท่นชาร์ท) Sanyo 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
347 GPS (แท่นชาร์ท) Sanyo 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
348 GPS (แท่นชาร์ท) Sanyo 3 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
349 GPS (แท่นชาร์ท) Garmin 1 อน. 1/53 0000-00-00 0 2015-10-18 2015-11-02 ชิดชนก
350 GPS (แท่นชาร์ท) Garmin 2 อน. 2/53 0000-00-00 0 2015-10-18 2015-11-02 ชิดชนก
351 GPS (แท่นชาร์ท) Garmin 3 อน. 3/53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
352 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 1 อน. 6610-008-0001/1/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
353 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 2 อน. 6610-008-0001/2/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
354 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 3 อน. 6610-008-0001/3/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
355 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 4 อน. 6610-008-0001/4/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
356 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 5 อน. 6610-008-0001/5/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
357 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 6 อน. 6610-008-0001/6/55 กระเป๋าหาย 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
358 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 7 อน. 6610-008-0001/7/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
359 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 8 อน. 6610-008-0001/8/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
360 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 9 อน. 6610-008-0001/9/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
361 เครื่องวัดความลาดเอียง Suunto 10 อน. 6610-008-0001/10/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
362 เครื่องวัดความลาดเอียง Haglof 11 อน. 6610-008-0001/11/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
363 เครื่องวัดความลาดเอียง Haglof 12 อน. 6610-008-0001/12/55 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
364 Spherical Densiometer Model-A 1 อน. 5120-003-0001/1/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
365 Spherical Densiometer Model-A 2 อน. 5120-003-0001/2/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
366 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
367 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 2 หัวดึงชำรุด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
368 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 3 หัวดึงชำรุด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
369 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 4 หัวดึงชำรุด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
370 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 5 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
371 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 6 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
372 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 7 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
373 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 8 หัวดึงชำรุด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
374 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 9 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
375 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 10 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
376 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 11 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
377 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 12 หัวดึงซ่อมใหม่ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
378 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 13 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
379 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 14 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
380 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 15 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
381 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 16 หัวดึงชำรุด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
382 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 17 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
383 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 18 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
384 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 19 หัวดึงชำรุด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
385 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 20 หัวดึงชำรุด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
386 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับดำ 21 หัวดึงชำรุด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
387 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ม้วนเหลือง 22 ซื้อมาแทน 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
388 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับเขียว 1 อน. 5210-013-0001/2/39 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
389 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับน้ำเงิน 1 อน. 5210-013-0001/1/39 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
390 เทปวัดระยะทาง 30 เมตร ตลับเหลือง 1 ไม่สามารถระบุได้ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
391 เทปวัดระยะทาง 20 เมตร ตลับดำ 1 อน. 5210-013-0001/1/รด/39 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
392 เทปวัดระยะทาง 20 เมตร ตลับดำ 2 อน. 5210-013-0001/2/รด/39 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
393 เทปวัดระยะทาง 20 เมตร ตลับดำ 3 อน. 5210-013-0001/3/รด/39 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
394 เทปวัดระยะทาง 20 เมตร ตลับดำ 4 อน. 5210-013-0001/4/รด/39 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
395 เทปวัดระยะทาง 20 เมตร ตลับดำ 5 อน. 5210-013-0001/5/รด/39 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
396 เทปวัดระยะทาง 20 เมตร ตลับดำ 6 อน. 5210-013-0001/6/รด/39 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
397 เทปวัดระยะทาง 20 เมตร ตลับส้ม 1 อน. (7)-209-23 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
398 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ YSI ProODO 1 1-B0307-FA19-66800120003/001-58 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
399 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ YSI ProODO 2 1-B0307-FA19-66800120003/งป57-1 เอาชุดเครื่องมือมาเก็บรวมกันที่เดียว 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
400 เครื่องวัดความชื้นในดิน (Moisture Meter ) HH2, ML2 1 อน. 6670-001-0022/2(2-7)/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
401 เครื่องทดสอบความชื้นในดิน (Moisture Tester ) Speedy 1 อน. (7)-181-17 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
402 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Silva 3 เตรียมจำหน่าย 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
403 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Silva 4 เตรียมจำหน่าย 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
404 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Silva 5 เตรียมจำหน่าย 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
405 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Silva 6 เตรียมจำหน่าย 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
406 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 5 ตัวใหม่แทนเก่า 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
407 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 6 ตัวใหม่แทนเก่า 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
408 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 7 ตัวใหม่แทนเก่า 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
409 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 8 ตัวใหม่แทนเก่า 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
410 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 9 ตัวใหม่แทนเก่า 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
411 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 10 ตัวใหม่แทนเก่า 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
412 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 11 ตัวใหม่แทนเก่า 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
413 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 12 ตัวใหม่แทนเก่า 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
414 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 13 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
415 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 14 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
416 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 15 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
417 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 16 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
418 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 17 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
419 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 18 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
420 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 19 ตัวใหม่แทนเก่า 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
421 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 20 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
422 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 21 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
423 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 22 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
424 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 23 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
425 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 24 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
426 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 25 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
427 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 26 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
428 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 27 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
429 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 28 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
430 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 29 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
431 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 30 มีรอยร้าวที่หน้าปัด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
432 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 31 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
433 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 32 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
434 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 33 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
435 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 34 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
436 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 35 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
437 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 36 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
438 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 37 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
439 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 38 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
440 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 39 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
441 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 40 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
442 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 41 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
443 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 42 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
444 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 43 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
445 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 44 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
446 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 45 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
447 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 46 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
448 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 47 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
449 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 48 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
450 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
451 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
452 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 51 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
453 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 52 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
454 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 53 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
455 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
456 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 1 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
457 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 3 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
458 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 4 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
459 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 5 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
460 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 6 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
461 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 7 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
462 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 8 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
463 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 9 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
464 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 10 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
465 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 11 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
466 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 12 พง/49 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
467 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 13 งป/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
468 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 15 งป/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
469 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 16 งป/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
470 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 17 งป/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
471 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 19 งป/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
472 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 20 งป/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
473 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 21 งป/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
474 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 22 งป/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
475 เครื่องวัดระยะทาง (Plan Measure) Alvin Double Readout 23 งป/50 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
476 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (หัวรวม) YSI 650 MDS 1 อน. 6630-002-0001/1(งป.40)15/7/41(1) 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
477 เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ Rickly Hydrological Company 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ ไม่มีขา ไม่มีคู่มือ มีแต่หัวใบพัด 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
478 ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ Stanley 1 กระบอกเก็บน้ำชำรุด (สามารถซ่อมได้) 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
479 ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ Stanley 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
480 เครื่องฉายแผ่นใส 3M 2660 7 อน. 6730-001-0001/7/45 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
481 เครื่องฉายแผ่นใส 3M 2660 8 อน. 6730-001-0001/8/45 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
482 เครื่องฉาย LCD Projector 3M Tx78726-9000 1 อน. 7440-007/0003/44 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
483 เครื่องฉาย LCD Projector Sanyo Pro-X PCL-SU30 1 อน. 7440-007/0003/2/46 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
484 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (สแตนเลส) 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
485 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (สแตนเลส) 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
486 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (สแตนเลส) 3 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
487 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (สแตนเลส) 4 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
488 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (สแตนเลส) 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
489 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (สแตนเลส) 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
490 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (สแตนเลส) 3 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
491 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (สแตนเลส) 4 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
492 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 1 อน. 1240-002-0001/1/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
493 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 2 อน. 1240-002-0001/2/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
494 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 3 อน. 1240-002-0001/3/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
495 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 4 อน. 1240-002-0001/4/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
496 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 5 อน. 1240-002-0001/5/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
497 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 6 อน. 1240-002-0001/6/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
498 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 7 อน. 1240-002-0001/7/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
499 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 8 อน. 1240-002-0001/8/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
500 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 9 อน. 1240-002-0001/9/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
501 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 10 อน. 1240-002-0001/10/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
502 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 11 อน. 1240-002-0001/11/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
503 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 12 อน. 1240-002-0001/12/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
504 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 13 อน. 1240-002-0001/13/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
505 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 14 อน. 1240-002-0001/14/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
506 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 15 อน. 1240-002-0001/15/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
507 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 16 อน. 1240-002-0001/16/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
508 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 17 อน. 1240-002-0001/17/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
509 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 8 เท่า Bushnell H2O 8x42 18 อน. 1240-002-0001/18/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
510 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 10 เท่า Bushnell H2 10x42 19 อน. 1240-002-0001/19/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
511 กล้องส่องทางไกลสองตา ขยาย 10 เท่า Bushnell H2 10x42 20 อน. 1240-002-0001/20/54 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
512 กล้องถ่ายภาพติจิตอล Nikon D5300 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
513 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
514 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
515 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
516 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
517 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
518 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
519 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
520 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
521 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
522 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
523 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 11 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
524 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 12 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
525 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 13 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
526 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 14 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
527 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 15 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
528 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 16 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
529 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 17 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
530 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 18 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
531 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 19 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
532 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 20 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
533 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 21 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
534 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 22 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
535 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 23 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
536 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 24 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
537 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 25 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
538 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 26 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
539 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 27 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
540 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 28 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
541 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 29 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
542 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 30 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
543 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 31 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
544 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 32 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
545 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 33 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
546 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 34 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
547 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 35 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
548 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 36 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
549 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 37 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
550 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 38 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
551 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 39 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
552 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 40 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
553 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 41 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
554 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 42 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
555 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 43 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
556 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 44 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
557 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 45 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
558 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 46 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
559 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 47 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
560 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 48 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
561 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 49 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
562 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 50 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
563 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 51 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
564 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 52 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
565 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 53 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
566 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 54 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
567 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 55 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
568 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 56 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
569 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 57 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
570 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 58 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
571 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 59 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
572 Single Rig Infiltrometer ศก. 8.5 cm. (เหล็ก) - 60 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
573 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
574 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
575 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
576 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
577 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
578 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
579 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
580 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
581 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
582 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
583 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 11 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
584 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 12 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
585 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 13 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
586 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 14 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
587 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 15 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
588 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 16 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
589 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 17 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
590 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 18 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
591 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 19 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
592 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 20 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
593 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 21 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
594 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 22 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
595 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 23 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
596 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 24 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
597 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 25 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
598 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 26 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
599 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 27 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
600 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 28 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
601 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 29 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
602 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 30 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
603 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 31 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
604 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 32 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
605 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 33 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
606 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 34 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
607 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 35 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
608 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 36 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
609 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 37 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
610 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 38 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
611 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 39 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
612 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 40 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
613 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 41 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
614 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 42 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
615 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 43 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
616 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 44 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
617 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 45 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
618 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 46 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
619 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 47 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
620 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 48 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
621 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 49 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
622 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 50 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
623 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 51 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
624 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 52 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
625 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 53 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
626 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 54 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
627 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 55 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
628 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 56 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
629 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 57 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
630 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 58 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
631 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 59 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
632 Single Rig Infiltrometer ศก. 16.5 cm. (ไม้รองตอก) - 60 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
633 เครื่องวัดความขุ่น 1 0000-00-00 0 2015-10-07 2015-10-09 พัทธ์ธีรา
634 เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ-Pigmy Valeport Model 001 1 อน. 6660-026-0001/2/53 (งบ) เครื่องอ่าน หัวใบพัด ฐาน แท่งเหล็ก 3 แท่ง สายข้อมูล สายโหลด คู่มือ แผ่น CD รวม 8 รายการ 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-12 ชฎาพร
635 เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ-Pigmy Valeport Model 002 1 อน. 6665-003-0001/3/57 0000-00-00 0 2015-08-07 2015-08-11 ปิยพงษ์
636 เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ-Flow Probe Flow Probe Meter FP201 SN42008 1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
637 เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ-Flow Probe Flow Probe Meter FP201 SN40796 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
638 เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ-Flow Probe Global Water 1 อน. 6680-002-0001/1 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
639 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
640 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
641 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
642 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
643 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
644 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
645 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
646 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
647 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
648 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
649 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 12 นิ้ว 11 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
650 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 10 นิ้ว 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
651 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 10 นิ้ว 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
652 ค้อนเหล็ก-ตอกตะปู ขนาดด้าม 10 นิ้ว 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
653 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
654 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
655 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
656 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
657 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
658 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
659 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
660 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
661 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
662 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-เหล็ก 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
663 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-อลูมิเนียม 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
664 เหล็กส่งกระบอกเก็บดิน หัวทรงกรวย-อลูมิเนียม 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
665 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
666 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
667 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
668 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
669 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
670 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 6 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
671 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 7 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
672 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 8 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
673 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 9 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
674 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 10 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
675 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 11 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
676 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 12 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
677 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 13 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
678 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 14 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
679 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 15 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
680 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 16 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
681 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 17 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
682 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 18 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
683 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 19 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
684 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 20 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
685 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 21 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
686 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 22 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
687 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 23 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
688 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 24 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
689 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 25 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
690 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 26 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
691 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 27 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
692 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 28 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
693 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 29 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
694 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 30 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
695 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 31 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
696 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 32 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
697 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 33 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
698 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 34 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
699 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 35 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
700 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 36 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
701 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 37 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
702 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 38 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
703 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 39 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
704 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 40 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
705 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 41 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
706 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 42 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
707 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 43 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
708 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 44 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
709 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 45 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
710 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 46 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
711 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 47 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
712 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 48 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
713 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 49 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
714 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 50 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
715 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 51 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
716 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 52 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
717 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 53 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
718 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 54 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
719 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 55 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
720 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 56 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
721 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 57 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
722 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 58 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
723 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 59 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
724 ค้อนเหล็ก-ตอก Single Ring Infiltrometer ขนาดด้าม 12 นิ้ว 60 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
725 ค้อนยาง-ดำ - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
726 ค้อนยาง-ดำ - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
727 ค้อนยาง-ดำ - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
728 ค้อนยาง-ดำ - 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
729 ค้อนยาง-ขาว - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
730 ค้อนยาง-ขาว - 2 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
731 ค้อนยาง-ขาว - 3 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
732 ค้อนยาง-ขาว - 4 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
733 ค้อนยาง-ขาว - 5 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 2015-10-06 2015-10-11 ประนิธิ
734 Head Rod - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00
735 Staff Gauge - 1 ไม่มีเลขครุภัณฑ์ 0000-00-00 0 0000-00-00 0000-00-00