RRP คืออะไร อย่างไร
  ตัวชี้วัดศักยภาพทรัพยากรฯ
  ตัวอย่างผลการประเมินฯ
          ศักยภาพทรัพยากรนันทนาการ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติภายในแหล่งนันทนาการ/แหล่งท่องเที่ยว ที่ส่งผลให้แต่ละแหล่งเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการในลักษณะและระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งประเมินได้จากตัวชี้วัดหรือปัจจัยบ่งชี้ 10 กลุ่มตัวชี้วัด ได้แก่

   1) ความโดดเด่นของสังคมพืช หมายถึง ลักษณะโดดเด่นของสังคมพืช ที่พบเห็นได้โดยง่ายเมื่อเข้าไปประกอบกิจกรรมในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติที่ ฐานทรัพยากรเป็นป่าไม้

   2) โอกาสในการพบเห็นสัตว์ป่า หมายถึง โอกาสในการพบเห็นสัตว์ป่า แต่ละประเภท ประเมินจากจำนวนชนิดสัตว์ป่าที่พบเห็น ได้ขณะที่นักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมนันทนาการในบริเวณ

   3) ความโดดเด่นทางกายภาพของฐานทรัพยากร หมายถึง ขนาดของฐานทรัพยากรที่ใช้ในการประกอบกิจกรรม

   4) คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมิทัศน หมายถึง ลักษณะและองค์ประกอบของบริเวณที่ประกอบกัน ขึ้นเป็นสภาพทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่ปรากฏแก่สายตาผู้มาเยือน พิจารณาจากภาพรวมของตำแหน่ง มุมมอง ระยะห่าง และประเภทของภูมิทัศน์ที่ปรากฏแก่สายตา

   5) นัยสำคัญด้านการสื่อความหมาย หมายถึง ความโดดเด่นของสภาพธรรมชาติและทรัพยากร ธรรมชาติในแหล่งนันทนาการ ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบสร้างเรื่องราว/เค้าโครงในการสื่อความ หมาย (interpretive theme) เพื่อให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้มาเยือนแหล่งนันทนาการ

   6) ความเหมาะสมของทรัพยากรต่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการ หมายถึง ลักษณะทางธรรมชาติของแหล่งนันทนาการที่เอื้อต่อกิจกรรมนันทนาการที่นักท่องเที่ยวประกอบในบริเวณ ตัวอย่าง เช่น น้ำตกที่มีแอ่งน้ำกว้างขวางเหมาะสมสำหรับกิจกรรมเล่นน้ำซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของบริเวณ หรือ ชายหาดที่มีความลาดชันน้อย เหมาะสำหรับกิจกรรมนั่งพักผ่อน และ/หรือเล่นน้ำ เป็นต้น

   7) ความคงทนของสภาพแวดล้อม หมายถึง ลักษณะความคงทนทางด้านสิ่งแวดล้อม (environmental durability) ตามธรรมชาติของระบบนิเวศของแหล่งนันทนาการที่จะส่งผลให้ยากที่จะเกิดผลกระทบ หรือถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม เมื่อมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์เกิดขึ้นในพื้นที่

   8) ความเชื่อมโยงกับแหล่งนันทนาการอื่น หมายถึง ระยะทางระหว่างแหล่งนันทนาการที่ทำการประเมิน กับแหล่งนันทนาการอื่นๆ ทั้งในประเภทเดียวกัน และ ต่างประเภท

   9) ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยโดยรวมจากภัยธรรมชาติ สัตว์ป่า พืชเป็นพิษ และอื่นๆ ภายในแหล่งนันทนาการ

   10) ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว หมายถึง ลักษณะอากาศในด้านของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และจำนวนวันที่ฝนตก ที่มีความเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการ

โดยตัวชี้วัดทั้ง 10 กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยทั้งสิ้น 63 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 60 ตัว แยกเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (เกี่ยวข้องกับสังคมพืช สัตว์ป่า และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล) 14 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดทางกายภาพ 46 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ใช้ความรู้สึก/การรับรู้ ในการประเมิน 3 ตัวชี้วัด

กลุ่มศักยภาพทรัพยากรนันทนาการทางธรรมชาติ

กลุ่มที่ 1 ศักยภาพพื้นฐานสูงมาก ความคงทนสูงมากถึงสูง และศักยภาพพื้นฐานสูง ความคงทนสูงมากถึงสูง มีความเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรในระดับสูง มีข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในระดับต่ำถึงต่ำมาก มีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์น้อย ควรจัดลำดับให้พัฒนาในลำดับแรก และเปิดให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

กลุ่มที่ 2
ศักยภาพพื้นฐานสูงมากถึงสูง ความคงทนปานกลาง และศักยภาพพื้นฐานปานกลาง ความคงทนสูงมากถึงปานกลาง มีความเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรในระดับสูงถึงปานกลาง แต่มีข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
กับมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มที่ 1 ควรจัดลำดับให้พัฒนาในลำดับที่ 2 โดยการพัฒนาควรระมัดระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดและควรมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังการพัฒนาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

กลุ่มที่ 3 ศักยภาพพื้นฐานสูงมากถึงสูง ความคงทนต่ำถึงต่ำมาก และศักยภาพพื้นฐานปานกลาง ความคงทนต่ำถึงต่ำมาก มีความเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรในระดับสูงถึงปานกลาง แต่มีข้อจำกัด ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
กับมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์สูงมากถึงสูง ควรจำกัดการพัฒนาทางกายภาพ ควบคุมปริมาณและรูปแบบของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ และติดตามตรวจสอบผล กระทบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ


กลุ่มที่ 4 ศักยภาพพื้นฐานต่ำถึงต่ำมาก ความคงทนสูงมากถึงปานกลาง มีความเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรในระดับต่ำถึงต่ำมาก การจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการจำเป็นต้องเสริมแต่งธรรมชาติและเพิ่มสิ่งดึงดูดใจ เช่น การนำพรรณไม้ดอกไม้ประดับเข้าไปตกแต่งภูมิทัศน์ (ในกรณีที่แหล่งนันทนาการดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์) การจัดสร้างห้องอาบน้ำแร่บริเวณบ่อน้ำร้อน ฯลฯ แหล่งนันทนาการในกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์น้อย ไม่จำเป็นต้องติดตามตรวจสอบผลกระทบสม่ำเสมอ

กลุ่มที่ 5 ศักยภาพพื้นฐานต่ำถึงต่ำมาก
ความคงทนต่ำถึงต่ำมาก ไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ
ไม่ควรดำเนินการพัฒนาใดๆ