การนำผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม

การนำผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท: กลไกการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ


ดาวน์โหลดไฟล์


Tags:


ข่าว/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกัน