ขอเชิญนิสิตภาควิชาอนุรักษวิทยา ร่วมโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการเรียน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ขอเชิญนิสิตภาควิชาอนุรักษวิทยา ร่วมโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการเรียน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบของรางวัลสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562


ดาวน์โหลดไฟล์


Tags:


ข่าว/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกัน