การศึกษา

Ph.D. (Recreation Resources) Colorado State University, U.S.A.
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ

ทรัพยากรนันทนาการ, การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, มนุษยมิติในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง