การศึกษา

วท.บ. (วนศาสตร์)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (วนศาสตร์)

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน