การศึกษา

วท.ม.(วนศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม, อุตุ-อุทกวิทยาป่าไม้, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ