การศึกษา

ปร.ด. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม