การศึกษา

ปร.ด. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารลุ่มน้ำ, นโยบายและองค์กรลุ่มน้ำ, การประเมินและวางแผนโครงการ