การศึกษา

วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) ม.เกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การจัดการอุทยานแห่งชาติ