การศึกษา

วท.บ. (วนศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) ม.เกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การใช้ที่ดิน, นิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ผลกระทบของละอองในอากาศ, อุตุนิยมวิทยาลุ่มน้ำ