การศึกษา

วท.บ. (วนศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์, วท.ม.(วนศาสตร์) ม. เกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุ-อุทกวิทยาการใช้ที่ดิน, การชะล้างพังทลายดิน, GIS and Remote Sensing, แบบจำลอง