ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์18/08/2018" 

การศึกษา

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร ม.รามคำแหง
บธ.ม. การเงินและการธนาคาร ม.รามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

-