การศึกษา

มัธยมศึกษาปปีที่ 3 โรงเรียนสระแก้ว

ความเชี่ยวชาญ

-