ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์18/08/2018" 

การศึกษา

Ph.D.( Bioresource Production Science ), Ehime University, Japan

ความเชี่ยวชาญ

Watershed science , Plant and Environmental Sciences