การศึกษา

- ปริญญาเอกในการอนุรักษ์ชีววิทยามหาวิทยาลัยมินนิโซตาเมืองแฝด, สหรัฐอเมริกา

- วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Ecology) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-B.Sc. ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์นก

- การจัดการพื้นที่คุ้มครอง

- การศึกษาการอนุรักษ์และการตีความ