การศึกษา

- วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546

- วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

- ปร.ด. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560

ความเชี่ยวชาญ

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- การจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้มครอง

- การวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- การประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์และร่องรอยทางนิเวศทางการท่องเที่ยว (Carbon footprint and Ecological footprint in tourism)