การศึกษา

Ph.D. (Rccreation, Park and Tourism Sciences) Texas A&M University
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management),
ผลกระทบทางการท่องเที่ยว (Tourism Impact),
การท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้มครอง (Tourism in Protected Area),
พลวัตการท่องเที่ยว (Tourism Dynamic)