การศึกษา

Ph.D. (Land Use Planning and Policy) U.of Washington, U.S.A
M.S. (Forest Resources)University of Washington, U.S.A.
วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การจัดการอุทยานแห่งชาติ