การศึกษา

วท.ด. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, มลพิษสิ่งแวดล้อม, คุณภาพน้ำ, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม