การศึกษา

วท.ด. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกษรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุนิยมวิทยาพื้นผิว, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, อุทกวิทยา