การศึกษา

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ม.เกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

อุทยาน นันทนาการ และ การท่องเที่ยว, การสื่อความหมายธรรมชาติ