การวิจัยเพื่อพัฒนาสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับนานาชาติ

หัวหน้าโครงการวิจัย

รศ.ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

1 รศ.ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว บทบาท/หน้าที่ หัวหน้าโครงการ

ปีที่เริ่มโครงการวิจัย - ปีที่สิ้นสุดโครงการวิจัย

09/2014 - 07/2015

สถานภาพของโครงการวิจัย

จบโครงการ

แหล่งทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนางานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

ลักษณะของโครงการวิจัย

  • ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

  • ไม่พบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง