การประเมินค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินวิกฤตเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ดินถล่ม....

หัวหน้าโครงการวิจัย

ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

1 ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก บทบาท/หน้าที่ หัวหน้าโครงการ

ปีที่เริ่มโครงการวิจัย - ปีที่สิ้นสุดโครงการวิจัย

09/2014 - 09/2015

สถานภาพของโครงการวิจัย

จบโครงการ

แหล่งทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนางานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

ลักษณะของโครงการวิจัย

  • ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

  • ไม่พบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง