การวิเคราะห์อภิมาณพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง

หัวหน้าโครงการวิจัย

รศ.ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

1 รศ.ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว บทบาท/หน้าที่ หัวหน้าโครงการ

ปีที่เริ่มโครงการวิจัย - ปีที่สิ้นสุดโครงการวิจัย

09/2015 - 08/2015

สถานภาพของโครงการวิจัย

กำลังดำเนินการ

แหล่งทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนางานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

ลักษณะของโครงการวิจัย

  • ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

  • ไม่พบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง