การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT) และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น เพื่อปรเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณลุ่มน้ำสรอย จ. แพร่ และลุ่มน้ำคลองท่าน จ. นครศรีธรรมราช

หัวหน้าโครงการวิจัย

ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

1 ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก บทบาท/หน้าที่ หัวหน้าโครงการ

ปีที่เริ่มโครงการวิจัย - ปีที่สิ้นสุดโครงการวิจัย

10/2015 - 09/2016

สถานภาพของโครงการวิจัย

กำลังดำเนินการ

แหล่งทุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

ลักษณะของโครงการวิจัย

  • ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

  • ไม่พบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง