การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.ดร. ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

1 ผศ.ดร. ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน บทบาท/หน้าที่ หัวหน้าโครงการ

ปีที่เริ่มโครงการวิจัย - ปีที่สิ้นสุดโครงการวิจัย

09/2014 - 07/2015

สถานภาพของโครงการวิจัย

จบโครงการ

แหล่งทุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

ลักษณะของโครงการวิจัย

  • ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

  • ไม่พบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง