การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้แบบจำลอง SWAT จ. พะเยา

หัวหน้าโครงการวิจัย

อ. วีนัส ต่วนเครือ

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

1 อ. วีนัส ต่วนเครือ บทบาท/หน้าที่ หัวหน้าโครงการ

ปีที่เริ่มโครงการวิจัย - ปีที่สิ้นสุดโครงการวิจัย

09/2014 - 07/2015

สถานภาพของโครงการวิจัย

จบโครงการ

แหล่งทุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

ลักษณะของโครงการวิจัย

  • ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

  • ไม่พบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง