อุทกวิทยาของดินและปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่ายางพาราบริเวณลุ่มน้ำย่อยชายฝั่งตะวันออก จ. ระยอง

หัวหน้าโครงการวิจัย

ดร. สุภัทรา ถึกสถิติย์

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

1 ดร. สุภัทรา ถึกสถิติย์ บทบาท/หน้าที่ หัวหน้าโครงการ

ปีที่เริ่มโครงการวิจัย - ปีที่สิ้นสุดโครงการวิจัย

09/2014 - 07/2015

สถานภาพของโครงการวิจัย

จบโครงการ

แหล่งทุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

ลักษณะของโครงการวิจัย

  • ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

  • ไม่พบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง