สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

ร่วมใจกันปกป้อง ผืนป่าอนุรักษ์ และส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี

สาขาวิชานี้มุ่งให้นิสิตเรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับอุทยานหรือพื้นที่คุ้มครอง นันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถออกไปปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการด้านการจัดการอุทยานและพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีทักษะและองค์ความรู้ในระดับสูงด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

11 สิงหาคม 2558, 15:50:23