สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

การจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ แบบบูรณาการ

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้เชิงลึกถึงผลกระทบของการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ต่อการทำหน้าที่ของระบบนิเวศลุ่มน้ำในการควบคุมการไหลของน้ำในลำธารให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ การให้ผลผลิตน้ำท่าที่เพียงพอ การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรและการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยการประยุกต์องค์ความรู้ในการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งด้านชีวกายภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14 ตุลาคม 2558, 14:19:40